Nurbek Turdukulov – Evgeniya Maleina 1903 1984. Issyk Kul Shore. 1971 Year. Oil On Canvas5979 Cm 1 596x399vgeniya Maleina 1903 1984. Issyk Kul Shore. 1971 Year. Oil On Canvas5979 Cm 1 596×399

Nurbek Turdukulov - Evgeniya Maleina 1903 1984. Issyk Kul Shore. 1971 Year. Oil On Canvas5979 Cm 1 596x399

Nurbek Turdukulov – Evgeniya Maleina 1903 1984. Issyk Kul Shore. 1971 Year. Oil On Canvas5979 Cm 1 596×399